การช่วยเหลือและสนับสนุน

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมีความยินดีที่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการบริจาคเงินช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ หรือการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก เช่น การสอนร้องเพลง การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นต้น รวมถึงการสละเวลามาเป็นอาสาสมัคร ช่วยดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการอย่างต่อเนื่อง