การสนับสนุนกิจกรรม

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยมีความยินดีที่จะได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ นอกเหนือจากการบริจาคเงินช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคสิ่งของ หรือการสนับสนุนการทำกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็ก เช่น การสอนร้องเพลง การอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เป็นต้น รวมถึงการสละเวลามาเป็นอาสาสมัคร ช่วยดูแลให้ความรัก ความอบอุ่นแก่เด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งการช่วยเหลือทั้งหมดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิฯ ต้องการอย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงการแจ้งความประสงค์ในการบริจาคและการสนับสนุนด้านกิจกรรมต่างๆ ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข  0 2245 2200

การสนับสนุนด้านกิจกรรม

ทางมูลนิธิฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป องค์กรธุรกิจต่างๆ เข้ามาจัดกิจกรรมให้แก่เด็ก โดยเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างทักษะของเด็กด้านต่างๆ ซึ่งการจัดกิจกรรมเหล่านี้ องค์กรหรือบุคคลที่สนใจสามารถเข้ามาทำในลักษณะเป็นครั้งคราวหรือจะเข้ามาสนับสนุนในลักษณะโครงการต่อเนื่องก็ได้ ซึ่งองค์กรหรือบุคคลที่สนใจต้องติดต่อแจ้งความประสงค์ต่อมูลนิธิ

ตัวอย่างของกิจกรรมที่เคยจัดให้แก่เด็ก

  • การเลี้ยงของว่าง หรืออาหารกลางวัน
  • การสอนร้องเพลง
  • การเล่านิทานให้เด็กฟัง

การเข้ามาเป็นอาสาสมัคร

อีกหนึ่งกิจกรรมที่บุคคลทั่วไปสามารถเข้ามาช่วยทางมูลนิธิฯ ได้ คือการสละเวลามาเป็นอาสาสมัครช่วยดูแลเด็กในสถานสงเคราะห์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้โอกาสท่าน ได้ใกล้ชิดและใช้เวลากับเด็ก ท่านสามารถแสดงความรักและสร้างความอบอุ่นแก่เด็ก อันจะมีผลต่อพัฒนาการในด้านอารมณ์ของเด็ก ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

การเข้ามาเป็นอาสาสมัครดูแลเด็กนั้น ผู้สมัครจะต้องผ่านการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ก่อน โดยผู้ที่สนใจสามารถแสดงความจำนงได้กับทางมูลนิธิฯ เพื่อทำการนัดหมาย