การบริจาค

การบริจาคสิ่งของ

1. ท่านที่ประสงค์จะบริจาคสิ่งของสามารถบริจาคได้โดยตรงที่มูลนิธิฯ โดยระบุรายละเอียดประเภทสิ่งของที่นำมาบริจาค แจ้งชื่อ-ที่อยู่ พร้อมลงลายมือชื่อผู้บริจาคในใบประสงค์บริจาคสิ่งของที่มูลนิธิฯจัดเตรียมไว้  และแจ้งความจำนงว่าต้องการรับหนังสือตอบขอบคุณหรือไม่

2.เจ้าหน้าที่จะจัดส่งหนังสือตอบขอบคุณภายหลังการบริจาค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ (ตามที่ระบุไว้)

สิ่งของรับบริจาคสำหรับเด็กที่แนะนำ

อาหาร ขนม  นมยูเอชที อาหารเสริม เช่น ซีรีแลค เป็นต้น

นมผงสำหรับเด็กที่มีปัญหาระบบการย่อย และการเจริญเติบโต เช่น นมถั่วเหลือง นมพีดีชัวร์  นมโอแลค  นมเอ็นฟาแล็ค AR  หรือนมชนิดพิเศษอื่นๆเฉพาะโรคของเด็ก เป็นต้น

สิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กต้องใช้ในชีวิตประจำวัน และที่โรงเรียน เช่น ผ้าอ้อมสำเร็จรูปขนาดต่างๆ แปรงสีฟัน สบู่ ไม้พันสำลี น้ำยาซักผ้า  ผ้าเช็ดทำความสะอาดชนิดเปียก  ถุงเท้าสำหรับเด็กอายุ 5 – 7 ปี  เสื้อผ้า สมุด ดินสอ ฯลฯ

อุปกรณ์หรือของเล่น เพื่อเสริมทักษะของเด็กด้านต่างๆ

การบริจาคทุนทรัพย์

การบริจาคโดยตรงที่มูลนิธิฯ

ในวันและเวลาราชการ  บริจาคได้ที่สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   ตึกวชิราลงกรณ ชั้น1 ภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ด้านถนนอังรีดูนังต์  เจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ในวันนั้น

ในวันหยุดราชการ    บริจาคได้ที่สถานสงเคราะห์ ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย   ตึกวชิราลงกรณ ชั้น 2 โดยให้กับพยาบาลที่อยู่เวร ซึ่งจะเขียนใบสำคัญรับเงินให้ท่านก่อน  แล้วเจ้าหน้าที่การเงินจะออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ในวันราชการต่อไป  โดยจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ตามชื่อ-ที่อยู่ที่ผู้บริจาคแจ้งไว้

การบริจาคผ่านธนาคาร

          บริจาคเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ ประเภทออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย   ชื่อบัญชี “มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย”   เลขบัญชี 045-2-01504-1

          ในกรณีที่ผู้บริจาคต้องการใบเสร็จรับเงิน และใบอนุโมทนาบัตร  กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือใบโอนเงินเข้าธนาคาร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน ส่งให้กับมูลนิธิฯทางโทรสาร 

0  2256 4399 หรือ อีเมล [email protected]  เพื่อทางมูลนิธิฯจะจัดส่งหลักฐานการรับเงินบริจาคของท่านให้ท่านทางไปรษณีย์     

การบริจาคผ่านหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทย

          ผู้บริจาคสามารถบริจาคเงินผ่านหน่วยงานอื่นๆของสภากาชาดไทย ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สำนักงานคลัง สำนักงานจัดหารายได้