การอุปการะเด็ก

การขอรับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

    หากท่านมีความประสงค์ที่จะขอรับอุปการะเด็กเป็นบุตรบุญธรรม ท่านสามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2256 4277

    คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะขอรับอุปการะเด็ก

 1. เป็นคู่สมรสไม่มีบุตร หรือมีบุตรเพียงเพศใดเพศหนึ่ง
 2. เป็นคู่สมรสที่มีอายุมากกว่า 25 ปี ขึ้นไปโดยไม่เกิน 45 ปี และต้องมากกว่าเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรมอย่างน้อย 15 ปี หากภรรยาอายุมากกว่า 40 ปี ขึ้นไปต้องรับเด็กอายุ 2 ปีขึ้นไปเป็นบุตรบุญธรรม ซึ่งที่มูลนิธิฯ จะไม่ค่อยมีเด็กอายุมากกว่า 2 ปี
 3. มีการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
 4. มีอาชีพที่มั่นคงและมีรายได้รวมกันไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท และสามารถส่งเสริมเด็กในด้านการศึกษาต่อไปได้  * คณะอนุกรรมการฯ จะพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายๆ ไป
 5. มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และหากไม่สามารถมีบุตรได้ ต้องมีใบรับรองแพทย์มาแสดงด้วย
 6. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน ได้แก่ บัญชีเงินฝากประเภทต่างๆ หุ้นฯ และบัญชีหนี้สิน (ถ้ามี)
 7. หนังสือแจ้งเกี่ยวกับทรัพท์สินส่วนตัว ได้แก่ บ้าน รถยนต์ ที่ดิน เป็นต้น
 8. ต้องมีการเยี่ยมบ้าน และตรวจสอบประวัติส่วนตัวของผู้ขอฯ
 9. มีความรักเด็ก มีทัศนคติที่ดีต่อเด็ก และเลี้ยงดูเด็กเสมือนบุตรที่แท้จริงของตนเอง
 10. ไม่มีประวัติใช้ความรุนแรง ต้องโทษ และเสพยาเสพติดในครอบครัว

       รายการเอกสารที่ใช้ในการขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม สำหรับผู้ขอฯ ที่เป็นคนไทย

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
 4. ใบรับรองแพทย์ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ และระบุสาเหตุของการมีบุตรยาก
 5. รูปถ่ายของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และคู่สมรส ขนาด 4.5 x 6 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวนท่านละ 2 รูป รูปครอบครัว รูปภาพบ้านและสภาพภายในบ้าน
 6. หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน
 7. หนังสือแจ้งรายการทรัพย์สินส่วนตัว
 8. หนังสือรับรองอาชีพและรายได้
 9. หนังสือรับรองจากผู้ที่เชื่อถือได้อย่างน้อย 2 ราย
 10. แบบคำขอรับเด็กเป็นเป็นบุตรบุญธรรม