ติดต่อมูลนิธิฯ

1873 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตึกวชิราลงกรณ  ถนนอังรีดูนังต์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร: 0 2556 4209 โทรสาร: 0 2556 4399