มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.เพศหญิง อายุ 18-35 ปี

2.วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การบัญชี ,ปริญญาตรี สาขาบัญชี,บริหารธุรกิจ

3.มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office, Microsoft Excel และเครื่องใช้สำนักงานได้เป็นอย่างดี