รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล กรรมการอำนวยการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ,นางสาวปริยา อังสุวร เหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ มอบกระเช้าผลไม้เพื่อสวัสดีปีใหม่แด่ นายเตช บุนนาค รองประธานมูลนิธิฯ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร ฯ

Author: tongadmin