สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564

27 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย และประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารวชิราลงกรณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ประจำปี 2564 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย

ปัจจุบันมีเด็กกำพร้าอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งแต่อายุแรกเกิดถึง 8 ปี จำนวนทั้งสิ้น 49 คน แบ่งเป็นเด็กชาย 26 คน เด็กหญิง 23 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564) และมีเด็กที่อยู่ในความอุปการะของครอบครัวบุญธรรมตั้งแต่ปี 2524 ถึงปัจจุบัน รวม 643 คน เป็นครอบครัวชาวต่างประเทศ 533 คน และเป็นครอบครัวชาวไทย 110 คน

Author: tongadmin