งานบริหารทั่วไป

    สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆของมูลนิธิฯ ด้านบริหารจัดการ และระเบียบปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้การดำเนินงานของมูลนิธิฯ มีประสิทธิภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์ งานของฝ่ายบริหารฯ แบ่งเป็นงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุ  งานธุรการและสารบรรณ งานบริหารงาน บุคคล งานนโยบายและแผนงานบริหารโครงการต่างๆ งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานบริการทั่วไป มูลนิธิฯให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในสภากาชาดไทยและหน่วยงานภายนอก  การสานสัมพันธ์กับผู้มี  อุปการคุณ  การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเหมาะสม  เพื่อรองรับนโยบายที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน