ศูนย์พัฒนาเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ

       มูลนิธิฯ จัดตั้งศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ  50  ปี  ซึ่งได้เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่  16  เมษายน  2539  เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับบุคลากรของสภากาชาดไทย  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยรับเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรในเวลากลางวัน  ขณะที่บิดามารดามาทำงาน  เพื่อคลายความวิตกกังวลของบิดามารดาในเรื่องการเลี้ยงดูบุตรของตนเองในช่วงที่ปฏิบัติงานอยู่  ศูนย์ฯ รับเลี้ยงเด็กอายุตั้งแต่  3  เดือน  ถึง  4  ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กมีการเจริญเติบโตและมีพัฒนาการพร้อมในทุกๆ ด้าน  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  จิตใจ  สังคม สติปัญญา  และคุณธรรมจริยธรรม  อย่างเหมาะสมตามวัยและตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน  รวมทั้งปลูกรากฐานให้เด็กพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ  มีคุณธรรมและจริยธรรมต่อไปในอนาคต

         ศูนย์ฯ เน้นการส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเล่นและการทำกิจกรรมต่างๆ  อย่างมีความสุขสนุกสนาน พร้อมๆ ไปกับการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยเน้นให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กๆ ที่ผ่านการดูแลของศูนย์ฯ มีอัตลักษณ์เฉพาะ  คือ  “เด็กสุขภาพดี  มีความสุข”  และบรรลุตามเป้าหมายของศูนย์ฯ ที่ต้องการพัฒนาให้มีเอกลักษณ์คือ  “สุขภาวะดี มีคุณธรรม”

         ศูนย์ฯ มีศักยภาพในการรับเลี้ยงเด็กได้จำนวน  80  คน  ตั้งแต่เริ่มเปิดดำเนินการจนถึงปัจจุบัน มีเด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูจากศูนย์ฯ  และออกไปเข้าเรียนต่อในระบบโรงเรียนได้อย่างดี  จำนวนกว่า 1,200  รายในด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม  ศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ  เป็นแหล่งเรียนรู้  ศึกษาดูงาน  และฝึกงานเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กและพัฒนาการเด็ก  สำหรับนักเรียน  นิสิต  นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ  เช่น  นิสิตแพทย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  นักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยรังสิต   นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์  และแพทย์ประจำบ้านจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่นของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  ฯลฯ  นอกจากนี้ศูนย์ฯยังได้จัดทำ  โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย     0 – 6  ปี”  และ  โครงการฝึกอบรมการกู้ชีวิตเด็กเบื้องต้นสำหรับพี่เลี้ยงเด็กและบุคลากรที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก  โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และวิทยาลัยพยาบาล  สภากาชาดไทย  โดยจัดอบรมปีละ  1  ครั้ง ตั้งแต่ปีพ.ศ.  2551  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันมีผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  134 ราย และส่วนหนึ่งของผู้ที่จบการอบรมสามารถเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กของตนเองได้ในช่วงปิดภาคเรียนของทุกปี  

       ศูนย์ฯ ได้จัดทำโครงการรับเลี้ยงดูเด็กในช่วงปิดภาคเรียน  โดยดำเนินการปีละ  2  ครั้ง ระหว่างเดือนมีนาคม – พฤษภาคม  และเดือนตุลาคม  เพื่อรับเลี้ยงดูบุตรของบุคลากรสภากาชาดไทย  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งเคยฝากเลี้ยงที่ศูนย์ฯ  เพื่อให้เด็กได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ระหว่างปิดภาคเรียน  และคลายความกังวลของบิดามารดาในเรื่องการดูแลบุตรของบุคลากรขณะปฏิบัติงาน