งานสวัสดิภาพเด็ก

       เนื่องจากมูลนิธิฯได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นองค์การสวัสดิภาพเด็กที่สามารถให้การช่วยเหลือเด็กตามกระบวนการทำงาน ภายใต้กฎหมายบุตรบุญธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมูลนิธิฯ  งานด้านสวัสดิภาพเด็ก  จึงถือเป็นงานหลักที่สำคัญอย่างหนึ่ง   มีกรรมการอำนวยการฯซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานประจำองค์การสวัสดิภาพเด็ก  และนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติงานด้านนี้  ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมกิจการเด็กและเยาวชน  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

   งานด้านสวัสดิภาพเด็ก  เป็นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าและเด็กที่ถูกทอดทิ้ง  หรือเด็กที่บิดามารดาและครอบครัวผู้ให้กำเนิดเสียชีวิต  หรือไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้และมอบให้มูลนิธิฯ  โดยมูลนิธิฯจะจัดหาครอบครัวที่เหมาะสมให้แก่เด็ก  รวมทั้งการช่วยเหลือทางสังคมสงเคราะห์แก่เด็กที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเด็กที่อยู่ในภาวะยากลำบาก  นอกจากนี้มูลนิธิฯยังให้การช่วยเหลือเด็กที่ครอบครัวให้การเลี้ยงดูไม่เหมาะสม  หรือถูกกระทำทารุณ  ซึ่งคณะทำงานเกี่ยวกับเด็กที่สงสัยถูกกระทำทารุณและถูกทอดทิ้ง  [SCAN  team  =  Suspicion  of  Child  Abuse  and  Neglect]  และฝ่ายสวัสดิการสังคมของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ส่งมา  รวมทั้งให้คำแนะนำและร่วมประเมินทางด้านสังคมสงเคราะห์เวลาที่บิดามารดาหรือครอบครัวมาเยี่ยมเด็ก  ซึ่งเป็นงานด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ต้องการความละเอียดอ่อนเชิงคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ในการช่วยเหลือเด็กดังที่กล่าวมานี้  การดำเนินงานของฝ่ายสวัสดิภาพเด็กจึงแบ่งเป็นงานด้านต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

  1. งานติดตามบิดามารดาและครอบครัวผู้ให้กำเนิด
  2. งานบุตรบุญธรรม
  3. งานติดตามบิดามารดาหรือครอบครัวผู้ให้กำเนิดให้แก่เด็กภายหลังได้รับการอุปการะเป็น บุตรบุญธรรม
  4. งานให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้าจากภัยพิบัติ