ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

   

         ปีพ.ศ.  2554  มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย  ได้น้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มาใช้ในการจัดตั้งศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  ที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา บนที่ดินจำนวน  9  ไร่  3  งาน  60 ตารางวา  ซึ่งมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานมูลนิธิฯ  โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่น  ให้เป็นศูนย์ที่สาธิตให้เห็นถึงการใช้ประโยชน์บนที่ดินในด้านเกษตรกรรม  เป็นแหล่งฝึกอบรมเยาวชนและประชาชนทั่วไป  ให้มีความรู้และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ๆ  ในการประกอบอาชีพซึ่งสามารถเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย  

ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อช่วยเหลือและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ที่สนใจในการพัฒนาอาชีพ  และการใช้เทคนิคใหม่ๆ  ในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย
  2. เพื่อให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจและถือปฏิบัติในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  3. เพื่อสร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ชุมชน  และเอกชน  ให้มีส่วนร่วมประสานงาน  และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการพัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  4. เพื่อเป็นตัวอย่างในการใช้พื้นที่ของครอบครัวที่มีจำนวนจำกัดให้เป็นประโยชน์ตลอดทั้งปี ตามหลักการของการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง

      การดำเนินงานของศูนย์ฯ จัดทำในลักษณะของการประสานความร่วมมือเป็นหลัก  โดยศูนย์ฯ มีหน้าที่สาธิตและแนะแนวทางในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  และรับผิดชอบในการติดต่อประสานงานให้มีการฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ  ซึ่งเป็นที่นิยมและเป็นความต้องการของตลาด  ประสานความร่วมมือกับวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญ  รวมทั้งปราชญ์ชาวบ้าน  เพื่อให้มีการถ่ายทอดความรู้ความชำนาญแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เป็นการเสริมทักษะในการประกอบอาชีพเดิม  หรือฝึกอบรมความรู้ในการพัฒนางานทางเกษตรกรรมใหม่ๆ  โดยใช้สถานที่ของศูนย์ฯ เป็นศูนย์กลางในการจัดทำโครงการฝึกอบรมและสาธิตต่างๆ อย่างต่อเนื่อง