หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย จ.นครปฐม

        นื่องจากมีเด็กกำพร้าในความดูแลของมูลนิธิฯ จำนวนหนึ่ง  ที่ไม่สามารถจัดหาครอบครัวบุญธรรมให้ได้  และเมื่อเด็กมีอายุมากขึ้นมูลนิธิฯ จำเป็นต้องหาที่อยู่ให้เด็กกลุ่มนี้  ในอดีตมูลนิธิฯ ส่งตัวเด็กเหล่านี้ไปอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กของกรมประชาสงเคราะห์  (กรมกิจการเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน)  สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  ทรงห่วงใยเด็กกำพร้าเหล่านี้  และทรงเคยมีพระราชเสาวนีย์พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ว่าทรงมีพระประสงค์จะให้เด็กกำพร้าของสภากาชาดไทยได้รับการช่วยเหลืออย่างครบวงจร  ไม่ต้องส่งเด็กเหล่านี้ไปอยู่กับกรมประชาสงเคราะห์  เพื่อสนองตามพระราชเสาวนีย์ดังกล่าว  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานที่ดินจำนวน  19  ไร่  ที่ตำบลบ่อพลับ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครปฐม  ซึ่งมีผู้ทูลเกล้าถวายฯ ให้มูลนิธิฯ ดำเนินการจัดสร้างหมู่บ้านเด็ก  เพื่อให้เด็กกำพร้าได้เข้าพักอยู่อาศัยเป็นครอบครัว  โดยมีแม่ทดแทนเป็นผู้ดูแล  พร้อมทั้งจัดการบริหารในรูปหมู่บ้าน  ที่มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรม  สนับสนุนส่งเสริมด้านการศึกษา  การพัฒนาเด็กให้มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์  หมู่บ้านเด็กเริ่มดำเนินการโครงการตั้งแต่ปีพ.ศ.  2553  และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดหมู่บ้านเด็กฯ อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันพฤหัสบดีที่  31  กรกฎาคม  2557   

                                                                     

     หมู่บ้านเด็กมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ตั้งอยู่เลขที่ 648 ถนนทหารบก ตำบลพระปฐมเจดีย์  อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให้การดูแลเด็กกำพร้าทั้งชายและหญิงในรูปแบบ ครอบครัวทดแทน  ปัจจุบันมีเด็กจำนวน 30 คน  เป็นเด็กชาย 20 คน เด็กหญิง 10 คน  อยู่รวมกันทั้งเด็กชายและเด็กหญิงบ้านแต่ละหลัง  จำนวน 6 หลัง โดยมีผู้ดูแลเป็นแม่ทดแทนหลังละ 1 คน และน้า 5 คน สลับหมุนเวียนเพื่อช่วยกันดูแลแทนกรณีวันหยุดของแม่หรือลาพัก