เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

ประวัติความเป็นมา

ปีพุทธศักราช 2497 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ ซึ่งเป็นรายได้จากการฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ที่ศาลาเฉลิมกรุง จำนวนประมาณ 720,200.50 บาท ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใช้เป็นทุนประเดิมในการก่อสร้างตึกวชิราลงกรณ เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของเด็กกำพร้าอนาถาในความอุปการะของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และต่อมา เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2524 ได้จัดตั้งเป็น มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานและมีคณะกรรมการอำนวยการดูแลในการบริหารงาน

วัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. ให้การสงเคราะห์เด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไว้กับสภากาชาดไทย หรือเด็กและผู้เยาว์ที่ครอบครัวไม่สามารถให้การเลี้ยงดูได้ และยกให้มูลนิธิตามกฎหมาย รวมทั้งเด็กและผู้เยาว์กำพร้าไร้ที่พึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ และเด็กกำพร้าไร้ที่พึ่งที่บิดามารดาเสียชีวิตด้วยโรคติดต่อร้ายแรง แต่เด็กต้องไม่ได้รับเชื้อโรคจากบิดามารดารวมทั้งเด็กที่จำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพ โดยดำเนินการดังต่อไปนี้

              1.1 สืบหาบิดา มารดา หรือญาติของเด็กและผู้เยาว์ เพื่อดำเนินการช่วยเหลือให้เด็กและผู้เยาว์มีชีวิตที่มั่นคงผาสุกในครอบครัวของตนเอง

              1.2 จัดหาครอบครัวอุปถัมภ์ให้แก่เด็กและผู้เยาว์ในกรณีที่ไม่สามารถสืบหาบิดา มารดา หรือญาติของเด็กและผู้เยาว์ได้ หรือในกรณีที่เด็กและผู้เยาว์ไม่อาจอยู่กับครอบครัวของตนเองได้

              1.3 จัดหาครอบครัวบุญธรรมที่เหมาะสมทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

              1.4 ให้การอุปการะเลี้ยงดูเด็กและผู้เยาว์ที่อยู่หรือเคยอยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย หรือเด็กและผู้เยาว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่าง ๆ โดยให้การศึกษา การฝึกวิชาชีพ การอบรมทางศาสนาและจริยธรรม การรักษาพยาบาล การจัดหางาน และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ตามความสามารถ และความต้องการของเด็กและผู้เยาว์แต่ละราย

              1.5 ส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับงานสวัสดิภาพเด็กและครอบครัว

              1.6 จัดสถานที่เลี้ยงดูเด็กเป็นครอบครัวทดแทนที่ถาวรให้กับเด็กและผู้เยาว์ที่ถูกทอดทิ้งไร้ญาติ และไร้ที่พึ่ง

  2. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพและพัฒนาศักยภาพของเด็กและผู้เยาว์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่พึ่งตนเองได้