เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตนันทน์ กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกันอาศิรวาท เพื่อถวายพระพรในวโรกาสดังกล่าว

Author: tongadmin