โครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย 0 – 6 ปี

          นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 เป็นต้นมา ในช่วงระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน  มูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ( 0-6ปี ) เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี  โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจากบุคคลภายนอก และให้พี่เลี้ยงเด็กของมูลนิธิ ที่ไม่เคยผ่านการอบรมเลี้ยงดูเด็กมาก่อนเข้าร่วมฝึกอบรมด้วย โดยการฝึกอบรมแบ่งเป็น ภาคทฤษฎี, ภาคปฏิบัติ และการศึกษาดูงานนอกสถานที่

       ในการฝึกอบรมนี้ได้ผนวกวิชาการกู้ชีวิตเบื้องต้นในเด็ก (Basic Life Support (BLS)) สำหรับผู้ดูแลเด็ก และเจ้าหน้าที่ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็ก  โดยได้รับความร่วมมือจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  สำหรับในปี 2560 เป็นการอบรมรุ่นที่ 8

       ตั้งแต่ดำเนินโครงการฯ จนถึงปัจจุบัน  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้นจำนวน 134 คน  เป็นประชาชนทั่วไป และบุคลากรของหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ดูแลเด็ก จำนวน 82 คน และพี่เลี้ยงเด็กของมูลนิธิฯ จำนวน 52 ค