โครงการสุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี

          โครงการ “สุขภาพดีใต้ร่มพระบารมี” เป็นโครงการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ สำหรับเด็กด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐในจังหวัดทั่วประเทศ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชน มูลนิธิแมค  แฮปปี้ แฟมิลี่ และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ว่าราชการจังหวัด และนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  ทั้งนี้  มูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ได้ดัดแปลงรถให้เป็นรถทันตกรรมเคลื่อนที่ประกอบด้วย ห้องทันตกรรม 1 ห้อง ห้องเอกซเรย์ฟัน 1 ห้อง พร้อมจัดอุปกรณ์ทำฟันภาคสนามอีก 4 ชุด

      มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำหนดแผนการดำเนินงานในรอบปี โดยกำหนดจังหวัดละ 4 แห่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนในอำเภอห่างไกล การดำเนินงานจะร่วมไปกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของทหารที่จะตรวจสุขภาพประชาชนทั่วไป ส่วนมูลนิธิฯ ร่วมกับมูลนิธิแมค แฮปปี้ แฟมิลี่ ตรวจสุขภาพทันตกรรมเด็กร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัด โดยมีหน่วยงานอื่น ๆ ในท้องถิ่นให้ความร่วมมือสนับสนุน เช่น นายอำเภอ องค์การบริหารส่วนตำบล และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นต้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 – เดือนธันวาคม 2567   ระยะดำเนินการ 5 ปี