โครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

          มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทยร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินการจัดบริการตรวจสายตาประกอบแว่นแก่ผู้สูงวัย ที่มีฐานะยากจนและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมคัดเลือกพื้นที่และจัดหากลุ่มผู้สูงวัยซึ่งเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสายตา เพื่อให้ห้างแว่นท็อปเจริญ เข้าไปให้บริการแก่ผู้สูงวัยในจังหวัด โดยมูลนิธิฯเป็นผู้ประสานงานโครงการ และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อโครงการ “แว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ” ระยะเวลาจัดทำโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม 2552 ถึงเดือนธันวาคม 2557 และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ดำเนินงานต่ออีก 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2572