โครงการแว่นตาเพื่อน้อง

          สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย พระราชทานพระราชานุญาตให้มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับห้างแว่นท็อปเจริญ ดำเนินงานโครงการ “แว่นตาเพื่อน้อง” เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 8-18 ปี ในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนทุกจังหวัดของประเทศไทย ได้รับการตรวจสุขภาพตาและตรวจวัดสายตา พร้อมรับแว่นตาที่ถูกต้องกับค่าสายตาตนเอง ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 – 31 ธันวาคม 2572 ให้บริการทุกเดือน ๆ ละ 1 ครั้ง