Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 39 ปี

Continue Reading... พิธีทำบุญและถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบ 39 ปี
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีปิดโครงฝึกอบรมดูแลเด็กปฐมวัย(0-6 ปี) ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62

Continue Reading... พิธีปิดโครงฝึกอบรมดูแลเด็กปฐมวัย(0-6 ปี) ครั้งที่ 10 วันที่ 30 ส.ค.62
Posted in Uncategorized

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก

เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2562 โดยมีท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแก่เด็ก ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

Continue Reading... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็ก
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย นำโดย รศ.พญ.นวลจันทร์ ปราบพาล เลขาธิการและกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ รศ.พญ.คุณหญิงส่าหรี จิตตนันทน์ กรรมการอำนวยการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ร่วมกันอาศิรวาท เพื่อถวายพระพรในวโรกาสดังกล่าว

Continue Reading... เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562