งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

    การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  เป็นงานหลักอีกอย่างหนึ่งของมูลนิธิฯ ที่ดำเนินการ  ต่อเนื่องมาจากการเลี้ยงดูเด็กกำพร้าของสภากาชาดไทยในอดีต  ต่อมามีการขยายขอบเขตการเลี้ยงดูเด็กเล็กให้ครอบคลุมบุตรของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ  ของสภากาชาดไทย  และคณะแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     

       โดยจัดทำเป็นศูนย์รับเลี้ยงเด็กในเวลากลางวัน  และดำเนินการไปพร้อมๆ กับงานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กปฐมวัยแก่ผู้สนใจทั่วไปด้วย  ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย  จึงแบ่งเป็น 2 กลุ่มงานใหญ่ๆ  คือ งานพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย และศูนย์พัฒนาและเลี้ยงเด็กเฉลิมพระเกียรติ